Navigácia

Vitajte na EduPage

Milí rodičia,

na tejto stránke nájdete rôzne novinky a informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Milí rodičia našich škôlkarov,

  vzhľadom na zmeny v organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských školách v nadväznosti na zmeny v manuáli pre materské školy od 12.10.2020 a dôrazné odporúčanie, aby deti pri pobyte v interiéri a exteriéri materskej školy nosili rúška, Vás prosíme o nasledovné:

  - dieťa vstupuje do budovy materskej školy v rúšku rovnako ako osoba, ktorá ho sprevádza,

  - po vstupe do budovy materskej školy si dieťa aj sprevádzajúca osoba dezinfikujú ruky,

  - po prezlečení v priestoroch šatne sprevádzajúca osoba odprevadí dieťa do triedy – dieťa aj sprevádzajúca osoba majú na sebe rúško,

 • Vážení rodičia,

  upozorňujeme Vás na zmeny v organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských školách v nadväznosti na zmeny v manuáli pre materské školy od 12.10.2020:

  I. Zákonný zástupca:

  • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

  • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 • Milí rodičia našich škôlkarov,

  vzhľadom na skutočnosť vyplývajúcu z manuálu pre materské školy, citujem:

  "v závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri"

  Vás prosíme, aby ste deťom priniesli do materskej školy vhodný odev na pobyt na školskom dvore (najlepšie sú tepláky) a nepremokavú obuv - keďže v dopoludňajších hodinách je tráva na školskom dvore často ešte mokrá.

  ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

 • Milí rodičia našich škôlkarov a priatelia našej materskej školy,

  dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko dôležitých skutočností z organizačných pokynov upravujúcich podmienky materskej školy, ktoré vychádzajú z aktualizovaného manuálu pre materské školy (kompletné znenie manuálu nájdete na https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-30092020/)

  • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a písomným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby (tlačivo nájdete v sekcii Súbory alebo kontaktujte riaditeľku MŠ). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa a osôb privádzajúcich a preberajúcich deti.

 • PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM MATERSKEJ ŠKOLY

  • So súhlasom zriaďovateľa je materská škola v prevádzke od 6.00 h do 16.30 h, zákonný zástupca privádza dieťa najneskôr do 8,00 h.
  • Dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
  • Dochádzka do materskej školy je dobrovoľná. Prevádzka je zabezpečená v bežnom režime.
  • V materskej škole je zabezpečené dôkladné čistenie priestorov, dezinfekcia priestorov a hračiek, dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dez
 • ...presne pred rokom sa celý mesiac niesol v znamení hlasovania za vybrané projekty vo výzve Gesto pre mesto...projekt našej materskej školy bol jedným z nich...vďaka podpore a pomoci všetkých, ktorí sa zapojili, sa nám podarilo nazbierať neuveriteľných 1179 hlasov a získať finančnú podporu vo výške 1000 eur na dokončenie edukačnej terasy s bylinkovou záhradkou pre našich škôlkarov.

  Dovoľujem si vysloviť OBROVSKÉ ĎAKUJEME v mene svojom aj v mene Materskej školy Družstevná 22 Šaľa.

  Sami by sme to nedali...vďaka Vašej pomoci sa to podarilo.

 • Milí rodičia našich budúcich škôlkarov,

  oznamujeme Vám, že všetci tí, ktorí ste podali žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/21 a doložili k žiadosti aj vyjadrenie pediatra si môžete prísť prevziať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy v stredu - 17.6.2020 od 10.00 h do 16.00 h alebo 24.6.2020 od 10.00 h do 15.00 h. Ostatní, ktorí ste ešte vyjadrenie od pediatra k žiadosti nedoložili, poprosíme Vás, aby ste tak urobili čo najskôr - v opačnom prípade bude Vaše dieťa prijaté len na adaptačný pobyt.

 • 1. Prevádzka a vnútorný režim materskej školy od 15.6.2020 do konca školského roku 2019/2020:

  • So súhlasom zriaďovateľa je materská škola v prevádzke od 6.00 h do 16.00 h.
  • Dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
  • Dochádzka do materskej školy je dobrovoľná. Deti navštevujúce materskú školu delí riaditeľka materskej školy do tried bez obmedzenia počtu detí. Vo výnimočných prípadoch môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky
 • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19.5. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22.5. 2020 a č. OLP/4738/2020 z 9.6. 2020 povoľuje mesto Šaľa, zriaďovateľ Materskej školy Družstevná 22 Šaľa, prevádzku bez obmedzenia počtu detí v triedach, vrátane činností súvisiacich so stravovaním, ku dňu 15.6.2020

 • Milí naši rodičia...

  určite ste postrehli, že na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR rešpektujúc opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR je možné od 15. 6. 2020 obnoviť vyučovanie v materskej škole bez obmedzenia počtu detí v triedach. Dochádzka do materskej školy bude naďalej dobrovoľná. Prevádzka MŠ bude maximálne 10 hodín. Zákonný zástupca dieťaťa bude môcť naďalej zostať doma s dieťaťom na OČR.

  Nakoľko je potrebné pripraviť sa na nástup väčšieho počtu detí do MŠ (predovšetkým zabezpečiť personál a organizáciu vyučovania), prosím Vás všetkých, ktorých deti v súčasnosti nenavštevujú materskú školu o záväzné prihlásenie detí na mesiac jún. Prihlásiť deti Vás prosím obratom, najneskôr do štvrtka 11.6.2020 do 9.00 h v tvare meno dieťaťa, trieda, vyjadrenie: bude alebo nebude chodiť do MŠ – mailom na msdruzstevna@stonline.sk alebo smskou na 0911593989.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Družstevná 22, ŠAĽA
  Družstevná ul. 22, 927 01 Šaľa
 • +421 0317705579, 0911593989

Fotogaléria